Politika kvality

POLITIKA KVALITY
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
Základným princípom politiky spoločnosti je pochopenie, že zamestnanci spoločnosti neslúžia zavedenému integrovanému manažérskemu systému, ale systém slúži potrebám spoločnosti a prevencii nedostatkov za účelom trvalého zlepšovania.
Za účelom plnenia požiadaviek integrovaného manažérskeho systému sa zaväzujeme:
  1. Plniť právne požiadavky v oblasti kvality, v oblasti životného prostredia a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalšie požiadavky, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala plniť.
  2. Trvale zvyšovať kvalitu poskytovaných prác a služieb v oblasti údržby a montáže energetických zariadení a príslušenstva a eliminovať nebezpečenstvá a znižovať riziká BOZP.
  3. Zabezpečiť realizáciu programov systému environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stanovenie a dosahovanie cieľov BOZP, cieľov environmentálneho manažérstva a cieľov kvality vrátane plánovania potrebných zdrojov.
  4. Vyžadovať od svojich obchodných partnerov – dodávateľov aktívny prístup ku kvalite dodávaných produktov, k  ochrane životného prostredia a k bezpečnosti a ochrane zdravia
  5. Komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou v oblasti životného prostredia pri realizácii predmetu činnosti spoločnosti
  6. V starostlivosti o kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia uplatňovať princíp zavádzania opatrení na poskytnutie bezpečných a zdravých pracovných podmienok na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia vzhľadom k špecifickej povahe vlastných rizík a príležitostí BOZP, na znižovanie počtu oprávnených reklamácií na kvalitu a na elimináciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.
  7. Vzdelávať a zvyšovať úroveň a povedomie všetkých zamestnancov, dodávateľov a zmluvných partnerov v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia
  8. Zainteresovať zamestnancov na riešení otázok kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia a konzultovať ich s nimi, s cieľom dosiahnuť ich podporu pri realizácii politiky spoločnosti.
  9. Zabezpečiť trvalé zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pravidelným preskúmavaním.
Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať obsah tejto politiky spoločnosti.
Novoprijatí pracovníci spoločnosti budú v rámci vstupného školenia o BOZP a OPP preukázateľne oboznámení aj s Integrovanou politikou spoločnosti vrátane politiky BOZP a Programom jej realizácie.
Súčasťou internej dokumentácie spoločnosti, týkajúcej sa BOZP, sú vypracované dokumenty na zisťovanie a posudzovanie rizík u zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NV SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie OOPP.
 
V Bratislave dňa 1.1.2020

O ENE-TEP, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme viac ako 30  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov.

 

... viac info
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Všetky práva vyhradené. Ochrana autorského práva.